OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z obowiązkiem informacyjnym, określonym w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”, mając na uwadze fakt pozyskania Pani/Pana danych osobowych, przedstawiamy poniżej niezbędne informacje.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma LEGBUD GARGULA Józef Gargula z siedzibą pod adresem: ul. Wolicka 8, 32-830 Wojnicz. NIP: 734-002-08-96, tel.: 14 67 90 900, faks: 14 63 26 919. Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 660-525-253, e-mail: iod@legbudgargula.com

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora danych jest niezbędne w zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO):

  • podjęcia na żądanie Pani/Pana działań przed zawarciem umowy, w szczególności prowadzenie korespondencji handlowej – przez okres ważności ofert handlowych;
  • wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną – przez okres wynikający z przepisów prawa w celu ewentualnej realizacji zobowiązań umownych (reklamacje, rękojmia, gwarancja, zwrot towarów) oraz zobowiązań podatkowych – do czasu upływu terminu przedawnienia;
  • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią takie jak dochodzenie ewentualnych zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych – do czasu upływu terminu przedawnienia.

W chwili zawarcia umowy z Administratorem danych i będąc osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wyraża Pani/Pan zgodę na przekazywanie Pani/Panu informacji dotyczących oferty handlowej Administratora danych z wykorzystaniem zebranych od Pani/Pana danych kontaktowych – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH STRONOM TRZECIM

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora danych stronom trzecim:

  • podmiotom, którym obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z przepisów prawa;
  • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartych z Administratorem danych umów powierzenia przetwarzania, w tym firmom kurierskim, transportowym, windykacyjnym, informatycznym, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych;
  • Administrator danych nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

PRAWA DOTYCZĄCE ADMINISTROWANYCH DANYCH OSOBOWYCH

  • Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania określonych w niniejszym dokumencie.
  • Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator danych nie będzie podejmował wobec Pani/Pana decyzji będących wynikiem profilowania.
 x 

Twój koszyk jest pusty