WARUNKI GWARANCJI

 1. Firma LEGBUD GARGULA  zwana dalej Producentem, zapewnia w produkowanych przez siebie bramach i akcesoriach wskazanych w niniejszej karcie gwarancyjnej, zwanych dalej produktami, dobrą jakość oraz trwałość użytych materiałów, a także sprawne funkcjonowanie, pod warunkiem, że:

  1. produkty nie doznały uszczerbku podczas transportu przez Sprzedającego, Kupującego lub inną osobę trzecią, produkty nie uległy uszkodzeniu od momentu wydania Kupującemu,

  2. montaż produktów wykonany był zgodnie z właściwą dla danego produktu instrukcją montażu,

  3. eksploatacja produktów była zgodna z zaleceniami podanymi w instrukcji użytkowania,

  4. nie dokonano napraw lub zmian w produktach przez podmioty nieuprawnione przez Producenta.

 2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji dotyczy wyłącznie wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie, wyrobów składowanych i magazynowanych w pomieszczeniach krytych, suchych i przewiewnych, zamontowanych w normalnych warunkach środowiskowych z dala od materiałów i prac mogących negatywnie wpływać na produkty.

 3. Gwarancja obejmuje wady produktu powstałe z winy Producenta, za które uważa się zastosowanie wadliwych materiałów, błędy produkcyjne i błędy konstrukcyjne.

 4. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane przez Kupującego po przedstawieniu przez niego Karty Gwarancyjnej i dowodu zakupu produktu. Gwarancja obowiązuje tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  i dotyczy produktów zakupionych  i zamontowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Karta Gwarancyjna niewypełniona w całości jest nieważna. Warunkiem realizowania uprawnień z gwarancji jest zgłoszenie reklamacyjne dokonane zgodnie z OWH producenta.

 5. Napędy bram, które są  towarem handlowym oraz towary handlowe zakupione razem z bramą lub oddzielnie przez klienta objęte są odrębną gwarancją producenta tych elementów.

 6. Okres gwarancji to 2 lata, z tym że gwarancja na powłoki lakierowane na mokro wynosi 18 miesięcy.

 7. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia wydania produktu Kupującemu, który jako pierwszy zakupił fabrycznie nowy produkt albo od upływu 7 miesięcy od daty produkcji.

 8. W przypadku stwierdzenia, wad Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Producenta w ciągu 7 dni od daty ich zauważenia w sposób i z podaniem danych wskazany przez producenta w OWH. Wady widoczne muszą być reklamowane przed zamontowaniem produktu. Nie spełnienie ww. warunku skutkować będzie utratą gwarancji z tytułu nie zachowania jej warunków.

 9. Użytkowanie wadliwego wyrobu jest zabronione, ponieważ może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa dla Użytkownika i w nieuzasadniony sposób zwiększyć zakres kosztów naprawy. Za szkody będące następstwem użytkowania wadliwego lub uszkodzonego wyrobu Producent nie ponosi odpowiedzialności.

 10. Jeżeli Producent jest odpowiedzialny za stwierdzone wady, to może według swojego uznania:

  1. dokonać naprawy produktu u Kupującego,

  2. dokonać naprawy lub wymiany uszkodzonych bądź wadliwych elementów w siedzibie Producenta (po otrzymaniu elementów),

  3. zlecić naprawę sprzedawcy lub innej autoryzowanej firmie na koszt Producenta,

  4. dokonać wymiany produktu u Sprzedawcy lub u Kupującego,

  5. zwrócić wartość produktu według ceny zakupu, po wcześniejszym zwrocie produktu,

  6. w przypadku Kupującego nie będącego konsumentem elementy wysyłane są na fakturę serwisową 30‑dniową, uszkodzone należy odesłać do weryfikacji. Wymiana i serwis elementów po stronie Kupującego.

 11. O uznaniu gwarancji i sposobie jej rozpatrzenia decyduje wyłącznie Producent. W przypadku podjęcia decyzji o wymianie produktu, Producent może dostarczyć produkt podobny, tj. tego samego typu, rodzaju i jakości.

 12. Odpowiedzialność Producenta za wady produktu nie może przekroczyć wartości jego zakupu. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe w następstwie wady produktu, takie jak inne szkody, utrata zysku, itp.

 13. Wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek: niewłaściwego przechowywania, niewłaściwej konserwacji, montażu i użytkowania niezgodnego z instrukcją oraz innych przyczyn niezawinionych przez Producenta mogą być usunięte tylko na koszt Kupującego.

 14. Określanie ewentualnych zewnętrznych wizualnych wad produktu powinna odbywać się z odległości równej dwóm przekątnym produktu jednak nie mniejszej niż 5 metrów.

 15. W przypadku powłok lakierowanych na mokro dopuszcza się powstawanie zmian koloru jak i połysku. Zmiany te są uzależnione od ekspozycji na słońce. Możliwe jest wystąpienie plam i przebarwień.

 16. W przypadku stwierdzenia wady w powłoce bramy po trwałym zamontowaniu w otworze np. zakotwieniu, opiankowaniu i wykonaniu elewacji przez co produktu nie można zdemontować serwis dokona naprawy na miejscu przy użyciu zaprawek malarskich. Mogą one różnić się od oryginalnej powłoki a zgłaszający nie może domagać się demontażu bramy.

 17. Gwarancją nie są objęte:

  1. Wszelkie zmiany koloru i jego zanik oraz korozja produktu lub jego podzespołów wywołane przez czynniki zewnętrzne takie jak słońce/skroplenia/kwaśne deszcze/sól itp. a także wszelkie inne zjawiska powodujące przyspieszoną korozję, w tym zbyt duża wilgotność powietrza w pomieszczeniu gdzie zamontowany jest produkt (pow. 60-65%).

  2. Powierzchnie ocynkowane na których w wyniku używania bramy powstanie uszkodzenie mniejsze niż 0,5% powierzchni całkowitej.

  3. W przypadku powierzchni okleinowanych różnice kolorystyczne mniejsze niż 15%.

  4. Różnice w kolorach pomiędzy produktami z różnych partii produkcyjnych jak i produktami wykonywanymi w różnych technologiach.

  5. Powierzchnie lakierowane na których w wyniku używania bramy powstanie uszkodzenie mniejsze niż 0,5% powierzchni całkowitej.

  6. Zmiany w powłoce lakierniczej wynikające z różnego starzenia się powłoki wykonanej na różnego rodzaju materiale.

  7. Uszkodzenia, zadrapania, wgłębienia itp. w miejscach, które nie mają wpływu na estetykę i funkcjonalność produktu.

  8. Uszkodzenia powstałe na skutek wystawienia produktu na działanie temperatury powyżej 75 stopni Celsjusza np. zamontowanie ciemnej bramy w miejscu nasłonecznionym, suszarni itp.

  9. Skutki działania agresywnych substancji chemicznych tj. woda, ługi, sole, kwasy rozpuszczalniki, materiały ropopochodne, środki takie jak wapno, cement, środki czyszczące i ścierne powodujące trwałe uszkodzenia materiałowe a także substancje odzwierzęce oraz ognia, anormalnych sytuacji pogodowych, klęsk żywiołowych i zdarzeń losowych.

  10. Uszkodzenia spowodowane użyciem żrących detergentów myjących, silnego strumienia i zbyt wysoką temperaturą wody z myjki ciśnieniowej, a także uszkodzeń spowodowanych nagłym kontrastem termicznym np. polewanie rozgrzanego słońcem poszycia bramy zimną wodą.

  11. Uszkodzenia napędu oraz systemu elektronicznego sterowania napędem na skutek silnego pola elektromagnetycznego, którego źródło jest usytuowane w pobliżu bramy.

  12. Uszkodzenia napędu oraz systemu elektronicznego sterowania napędem powstałych na skutek uszkodzeń lub zakłóceń w pracy instalacji elektrycznej w miejscu zamontowania produktu np. Nagłe przepięcia, wyładowania atmosferyczne, zalania płynami, niewłaściwe napięcie zasilania, wzrost napięcia w instalacji podnoszonego przez falownik systemu fotowoltaicznego.

  13. Naprawy przeprowadzone przez osoby nie mające odpowiedniego poziomu wiedzy technicznej.

  14. Zmiany materiałowe, a więc zmiany, które zachodzą w produkcie lub w jego elementach będące następstwem normalnego użytkowania, nieprawidłowości lub ograniczenia w funkcjonowaniu, wynikające np. z zablokowania spowodowanego oblodzeniem, śniegiem, gałęziami. Wszystkie inne uszkodzenia, wady i usterki, które nie są wadami produktu w rozumieniu niniejszej gwarancji.

  15. Wytarcie powłoki lakierniczej pod uszczelkami oraz w miejscach łączenia paneli (poszycia), wynikające z naturalnego procesu użytkowania, konstrukcji i sposobu działania produktu oraz jego zanieczyszczenia.

  16. Elementy, które podlegają, naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu z uwagi na swoją funkcję lub właściwości materiału, np. uszczelki, uszczelnienia szczotkowe, osłony pierścieni, wieszaki bram roletowych, liny i sprężyny skrętne oraz naciągowe.

  17. Wystąpienie na elementach ocynkowanych tzw. „białej korozji” składającej się głównie z tlenku/wodorotlenku cynku, powstałej w skutek składowania lub eksploatacji w warunkach o długotrwałym zawilgoceniu) nie stanowi podstawy do reklamacji.

  18. Odkształcenia sprężyste paneli bram segmentowych i profili bram roletowych spowodowane efektem bimetali a wynikające z różnicy temperatur pomiędzy stroną zewnętrzną i wewnętrzną.

  19. Uszkodzenia produktu wynikłe z pozostawienia na produkcie folii ochronnych na czas dłuższy niż maks. 3 dni od daty montażu lub dłuższy niż 3 miesiące od daty zakupu w przypadku składowania w pomieszczeniu zamkniętym bez dostępu słońca.

  20. Uszkodzeń wynikłych z kontaktu z substancjami agresywnymi albo eksploatacji produktu w środowisku o bardzo wysokiej korozyjności (kategoria C5 wg PN-EN 12500) albo eksploatacji produktu bliżej niż 500 m od linii brzegowej morza.

  21. Produkty zamontowane w pomieszczeniach w których znajduje się inwentarz żywy obory, chlewnie, kurniki itp.

  22. Niezabezpieczone fabrycznie krawędzie cięcia oraz cięcia wykonane w trakcie montażu (końcówki drutów, linek, krawędzie otworów itp.) w odległości do 10 mm od linii cięcia.

  23. Złe funkcjonowanie produktu lub jego wady powstałe w wyniku montażu niezgodnie z właściwą dla danego produktu instrukcją montażu, czy też wykonanie montażu niezgodnie z przyjętą sztuką ogólnobudowlaną.

  24. Uszkodzenia powstałe wskutek montażu części zamiennych innych producentów.

  25. Skutki zamontowania bramy w środowisku o podwyższonej wilgotności.

 18. Samodzielne i nieautoryzowane wprowadzanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych lub modyfikacji jest niedopuszczalne i skutkuje utratą praw gwarancyjnych.

 19. W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu Producenta do naprawy gwarancyjnej, koszty z tym związane w pełnej wysokości ponosić będzie Zgłaszający Reklamację.

 20. Wszelkie instrukcje montażu, obsługi, oraz zasady użytkowania można otrzymać po zwróceniu się do Producenta. Dostępne są one również na stronie internetowej www.legbudgargula.com.

 21. W celu zrealizowania warunków gwarancji wymagane jest wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego widocznych części stalowych w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu. Ponadto wymagane jest wykonanie przeglądu technicznego produktu co 6 miesięcy począwszy od daty zakupu, co powinno zostać udokumentowane.

 22. Producent nie odpowiada za uszkodzenia produktów i straty ponoszone przez Klienta w następstwie wypadków będących poza kontrolą Producenta, na które nie ma on wpływu (np. działanie zjawisk tzw. siły wyższej itp.).

 23. Jeżeli usunięcie wad produktu wymaga użycia dodatkowego wyposażenia koniecznego do bezpiecznego dostępu do miejsca naprawy np. Rusztowania, zgłaszający reklamację zapewni wymagany sprzęt

 24. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 25. Producent zobowiązuje się wykonać uprawnienia wynikające z gwarancji w terminie 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia reklamacyjnego. Jednakże w przypadku obiektywnych trudności w wykonania uprawnień wynikających z gwarancji, termin ten może zostać przedłużony przez Producenta do 60 dni. Uprawniony zostanie poinformowany o powodach przedłużenia terminu.

 26. Koszty dojazdu i wynagrodzenia pracowników, w przypadku nieuzasadnionego wezwania, ponosi zgłaszający.

 27. Kupujący oświadcza, że akceptuje ww. warunki gwarancji.

aktualizacja: 15.02.2024

 x 

Twój koszyk jest pusty